• Úspešní riešitelia okresného kola Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 13.1.2022 sa dvaja naši žiaci zúčastnili okresného kola Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A určenej žiakom 5., 6. a 7. ročníka a v kategórii 1B pre žiakov 8. a 9. ročníka. Boli to žiaci Karin Vargaeštoková z 5.A a Andrej Ivanič z 8.A. Obaja sú úspešní riešitelia a s radosťou môžem oznámiť, že Karin Vargaeštoková získala 1. miesto na okresnom kole a postupuje na krajské kolo. Mám radosť, že máme na škole mnoho žiakov, ktorí sú vynikajúci v angličtine.

  Ing. Jurina Rusnáková

 • Školské stravovanie

  Všetci žiaci školy, ktorí sa doteraz stravovali v školskej jedálni, sú prihlásení na stravu. V prípade, že dieťa v pondelok 10.1. 2022 nenastúpi do školy, rodič odhlási  žiaka do 8:00 hod. telefonicky na telefónnom čísle 0948 850 716.

  Vedúca školskej jedálne Marta Beslerová

 • Lyžiarsky výcvikový kurz

  Z dôvodu nepriaznivých epidemiologických podmienok sa lyžiarsky výcvikový kurz neuskutoční v pôvodnom termíne. V prípade zlepšenia podmienok vás budeme včas informovať o náhradnom termíne. 

 • Nástup do školy 10.januára 2022

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v úvode Vám všetkým prajem úspešný a pohodový nový rok 2022.

  Od pondelka 10.1.2022 pokračujeme v riadnom prezenčnom  vyučovaní. Žiaci majú povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom. Žiadam rodičov, aby pred nástupom do školy otestovali antigénovými samotestami svoje deti a vykonanie testu oznámili cez Edupage triednemu učiteľovi. Nezabudnite, že rodič predkladá pri nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Prosím o využívanie elektronickej formy – cez Edupage.

  S pozdravom Mgr. Martin Uporský, riaditeľ školy

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Vianočné prázdniny - základná škola a materská škola

  Vianočné prázdniny sú od 18.12.2021 - 9.1.2022.

  Prázdniny budú v rámci základnej aj materskej školy.

  Nástup žiakov do školy aj škôlky je predbežne očakávaný 10.1.2022.

   

  Riaditeľ školy.

 • Vianočný pozdrav

 • Zbierka darčekových tašiek

  V priebehu mesiaca november sa žiaci našej škôlky aj školy zapojili do zbierky darčekových tašiek pre kníhkupectvo ŠUM v Trebišove a dokopy vyzbierali 150 kusov. Práve toto kníhkupectvo dá týmto taškám "druhý život". Ak si tam niekto zakúpi knihu, môže si ju odniesť v niektorej z našich tašiek, no nemusí za balenie platiť. Takéto krásne gesto poteší určite každého.

 • Národná linka pomoci

 • Povinnosť používať rúška

   

  Na základe Vyhlášky č.262 ÚVZ SR sa od 25.11.2021 nariaďuje používanie rúška pre všetkých žiakov a pedagogických zamestnancov v priestoroch školy alebo školského zariadenia. Žiadam rodičov o zabezpečenie rúška pre svoje dieťa. Pri prípadnej strate alebo znehodnotení rúška žiak použije náhradné rúško, ktoré má pripravené v taške.

  Mgr. Martin Uporský

 • Mikuláš

  O tom, že každé dieťa by si na Mikuláša malo niečo nájsť v čižme, vieme všetci. Viete však, ako táto tradícia vznikla, kto bol svätý Mikuláš a ako sa jeho sviatok slávi naprieč Európou?

  Asi už áno. Dozvedeli sme sa to na svätej liturgií.

  Potom ... došiel ... obdaroval nás ... potešil ...

 • Dokončenie bazéna

  Po dlhom čase školský bazén dostal novú tvár a je pripravený na prevádzku. Po uplynutí pandemickej situácie Covid-19 bude pripravený, aby slúžil žiakom celého okresu, ako to bolo v minulosti. Chceme sa poďakovať firme STAVIMAT a p. Jozefovi Horváthovi, mestu Trebišov, primátorovi mesta PhDr. Marekovi Čižmárovi, zriaďovateľovi Eparchiálnemu úradu a stavebnému dozoru Ing. Ondrejovi Ostrožovičovi za spoluprácu a odvedenú prácu.

  Mgr. Martin Uporský, riaditeľ školy

 • Myšky

  Myšky si vyskúšali ako sa kedysi žilo, pracovalo a zabávalo.

 • Sovička

  Naši malí Klubkáči sa pod vedením svojich pani vychovávateliek zapojili do výtvarnej súťaže "Sovička,"ktorú vyhlásilo Východoslovenské múzeum v Košiciach

 • Celoročný zber papiera

  Mesto Trebišov v spolupráci s vedením jednotlivých základných a materských škôl sa rozhodlo organizovať celoročnú súťaž v zbere papiera.

  Rodičia a deti môžu nosiť papier do zberu do Technických služieb  počas celého roka. 

   Stačí papier priviezť na Zberný dvor Technických služieb mesta Trebišov v čase otváracích hodín, uviesť meno dieťaťa, ročník a školu.  Zamestnanci Technických služieb papier zvážia a vystavia potvrdenie, ktoré rodič odovzdá škole. Celoročný súťažný zber potrvá do 31. mája 2022.

 • Obnovenie prezenčného vyučovania

   

  Oznamujem Vám, že od pondelka 15.11.2021 pokračuje vyučovanie vo všetkých triedach v bežnom režime - prezenčne.

  Pre triedy 5.A, 5.B, 6.A, 7.B, ktoré boli v karanténe platí:

  • žiak, ktorý má negatívny výsledok PCR testu môže nastúpiť do školy pondelok 15.11.2021,
  • žiak, u ktorého nebol vykonaný PCR test, môže nastúpiť do školy štvrtok 18.11.2021,
  • žiakovi, u ktorého sa prejavilo ochorenie, ukončuje karanténu jeho detský lekár.

  Triedy 7.A, 8.A, 9.A nastupujú do školy pondelok 15.11.2021.

  Žiadam rodičov, ktorí dostali domáci Ag test, aby žiakov otestovali pondelok pred nástupom do školy.

  Ak vaše dieťa naďalej zostáva doma, nezabudnite ho odhlásiť z obedov.

  Sledujte naďalej webovú stránku školy a Edupage, aby ste boli informovaní o prípadnej zmene na úrovni školy alebo regiónu.

  Mgr. Martin Uporský

 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia,

  z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie – Covid 19 v škole, mimoriadne prerušujem vyučovanie pre žiakov 5. – 9. ročníka od pondelka 8.11.2021 do piatka 12.11.2021. Nástup do školy je v pondelok 15.11.2021. Žiaci prechádzajú od pondelka na dištančné vzdelávanie. Podrobné informácie dostanú od svojich triednych učiteľov prostredníctvom IŽK.

  Mgr. Martin Uporský

                                                                                                                                   riaditeľ školy

 • Jesenné prázdniny

 • Učíme sa v prírode

  Žiaci 7.B dnes prežili zaujímavý deň v našom najbližšom sopečnom pohorí - Slanských vrchoch. Deň s názvom Učíme sa v prírode sa niesol v duchu spoznávania prírody, opisu rastlinstva a živočíšstva pohoria, rozpoznávania jednotlivých stromov, merania obvodov stromov, vypočítavania aritmetického priemeru, zberu farebných jesenných listov na projekt z nemeckého jazyka a mnoho ďalších aktivít. Celý deň nám svietilo jesenné slniečko a v rámci prechádzky sme prešli viac ako 13 km, čo je slušný športový výkon.
  Zastavili sa aj pri Pamätníku víťazstva, ktorý je práve v rekonštrukcii. Na tomto mieste nám poskytol informácie o bojoch o Dargovský priesmyk správca Siene bojovej slávy. Po rozhovore s ním lepšie rozumieme slovu MIER a vážime si tých, ktorí sa o to zaslúžili.

  Mgr. Ľudmila Bumberová

 • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV

  • rodič predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, vrátane víkendov a sviatkov (Príloha1),
  • rodič žiaka 1. ročníka predkladá aj za seba Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha 1a) pri vstupe do školy počas prvých 2 školských dní, kedy mu je umožnený vstup do školy. Pre rodičov a žiakov platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,
  • rodič môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní,
  • rodič má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára,
  • naďalej platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Rodič má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky,
  • rodič je povinný oznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Rodič taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.

  ODPORÚČANIA PRE RODIČOV

   Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2).

  Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

  - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),

  - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

  Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

   

   

  Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19

   Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
   Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti o dieťa tak rodič môže čerpať dovolenku alebo sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu (home office).

  Podrobnejšie informácie nájdete na stránke ministerstva školstva:

  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria