Navigácia

Školská jedáleň

 

    

    

      Súčasťou Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Juraja na Gorkého ulici č. 55 v Trebišove je aj školská jedáleň, ktorá poskytuje stravovanie žiakom MŠ, I. a II . stupňa, žiakom Špeciálnej základnej školy, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom.

     Pre žiakov ŠZŠ sa pripravená strava preváža a vydáva v priestoroch ŠZŠ. Obedy sú pre žiakov v hmotnej núdzi a stravné im prepláca Úrad práce,  sociálnych vecí a rodiny v Trebišove. Počet takto vydaných obedov sa pohybuje okolo 100 obedov denne.

 

  

Milí rodičia!

S Vašimi deťmi trávime pomerne dosť času a preto nám nie je ľahostajné ich zdravie, ktoré závisí hlavne od správnej životosprávy. Okrem športovania a pobytu na čerstvom vzduchu hrá veľmi dôležitú úlohu aj správne stravovanie.

Podľa prieskumu Ústavu verejného zdravotníctva takmer polovica detí vôbec neraňajkuje.
Z nedostatku času im rodičia  nestíhajú pripraviť ani desiatu. Výsledkom je, že si deti kupujú rôzne sladkosti, solené výrobky a doplňujú to sladenými nápojmi. Takéto desiate už na prvý pohľad nie sú najzdravšie. Nesprávne stravovanie má za následok mnohé civilizačné ochorenia. Cukor, ktorý dostávajú deti denne v nevhodne zvolenej konzumovanej strave , môže tiež spôsobovať, že sú na jednej strane agresívne a nezvládnuteľné, na druhej strane apatické a unavené. Možno aj preto je ich schopnosť sústrediť sa počas vyučovania podstatne znížená.
     
     Zámerom našej školskej jedálne je zlepšiť u žiakov tento negatívny stav podávaním školskej desiaty. Hlavnou myšlienkou je, aby desiate, ktoré  pripravujeme boli kvalitné a biologicky hodnotné, čím ovplyvníme pozitívne aj ich psychickú a fyzickú pohodu. 
Na jedálnom lístku sa striedajú: tmavý chlieb s rôznymi nátierkami a zeleninou, pečené buchty, jogurty, ovocie, ochutené a neochutené mlieka, pudingy, cereálie s mliekom, a iné.
Ku každej desiate sa podáva nápoj, ktorým je  zabezpečený aj  pitný režim. Desiata sa vydáva počas veľkej prestávky v priestoroch školskej jedálne, takže je zabezpečená jej konzumácia vo vhodnom  prostredí.

      Cena jednej desiaty je 0,60 Eur. Systém podávania desiaty je podobný ako pri obedoch, to znamená, že je vypracovaný jedálny lístok na týždeň dopredu, ktorý je prístupný na našej školskej internetovej stránke. V prípade neprítomnosti je možné dieťa z desiaty odhlásiť za takých istých podmienok ako z obeda.

     Veríme, že aj touto cestou prispievame k zdravému vývinu vašich detí. Zaujímajú nás aj Vaše názory na túto tému, preto neváhajte a vyjadrite svoj názor k danej tematike na internetovej stránke školy.
                                 

Od 1.09.2021 sa v priestoroch našej školy otvorila jedna zmiešaná trieda materskej školy, pre ktorú pripravujeme celodennú,  veku primeranú  stravu. Zapísaných je 24 žiakov                                                           


                                 

                                                         

 

         

   

 

 

Jedálny lístok pre všetkých stravníkov je zostavovaný podľa zásad správnej výživy a podľa platných materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných ministerstvom školstva. Kladie sa dôraz na dodržiavanie kalorickej a biologickej hodnoty jedál, ako aj na pestrosť stravy, obmieňanie technologických postupov a prihliada sa aj na obľúbenosť určitých jedál u detí.

Nakoľko sme  od 01.09.2014  cirkevnou školou, prispôsobujeme jedálny lístok aj cirkevným požiadavkám, to znamená, že v piatky a v prikázané pôstne dni  pripravujeme jedlá zodpovedajúce týmto podmienkam.

 

 

   Žiakom je zabezpečené podávanie školského mlieka a školského ovocia, ktoré sú dotované štátom, čím sa ušetrí finančná čiastka, ktorá sa potom použije na obohatenie jedálneho lístka o rôzne prídavky k  obedu – viac ovocia a zeleniny v surovom stave, ako aj podávanie rôznych mliečnych a cereálnych výrobkov. Súčasťou obeda je aj dodržiavanie správneho pitného režimu, ktoré je zabezpečené podávaním rôznych ovocných štiav, čajov a vody.

 

Ceny obedov stanovené  VZN mesta Trebišov platným od agusta 2022:

a) deti MŠ

1, 54 - EUR

b) stravníci od 6 – 11 rokov

1, 40 - EUR

c) stravníci od 11 – 15 rokov

1, 49 - EUR

d) zamestnanci 

1, 60 - EUR

e) iné fyzické osoby

2, 98 – EUR

 

Stravné za daný mesiac sa uhrádza poštovou poukážkou, alebo prostredníctvom InternetBanking.

Číslo účtu: SK 0302000000003363854551.

Stravné je potrebné uhradiť najneskôr do 15.dňa v príslušnom mesiaci.

 

Odhlásenie

Žiaci, ich rodičia, alebo zákonný zástupca môžu odhlásiť stravníka z rôznych dôvodov, napr. v prípade choroby, školského výletu, športového zápasu, alebo tréningu a pod.

Odhlásiť sa dá osobne v školskej jedálni, alebo telefonicky na čísle 0948 850 716 najneskôr do 8.00 hod. príslušného dňa.

 

    S pozdravom vedúca ŠJ!

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria