• Učíme sa v prírode

  Žiaci 7.B dnes prežili zaujímavý deň v našom najbližšom sopečnom pohorí - Slanských vrchoch. Deň s názvom Učíme sa v prírode sa niesol v duchu spoznávania prírody, opisu rastlinstva a živočíšstva pohoria, rozpoznávania jednotlivých stromov, merania obvodov stromov, vypočítavania aritmetického priemeru, zberu farebných jesenných listov na projekt z nemeckého jazyka a mnoho ďalších aktivít. Celý deň nám svietilo jesenné slniečko a v rámci prechádzky sme prešli viac ako 13 km, čo je slušný športový výkon.
  Zastavili sa aj pri Pamätníku víťazstva, ktorý je práve v rekonštrukcii. Na tomto mieste nám poskytol informácie o bojoch o Dargovský priesmyk správca Siene bojovej slávy. Po rozhovore s ním lepšie rozumieme slovu MIER a vážime si tých, ktorí sa o to zaslúžili.

  Mgr. Ľudmila Bumberová

 • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV

  • rodič predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, vrátane víkendov a sviatkov (Príloha1),
  • rodič žiaka 1. ročníka predkladá aj za seba Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha 1a) pri vstupe do školy počas prvých 2 školských dní, kedy mu je umožnený vstup do školy. Pre rodičov a žiakov platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,
  • rodič môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní,
  • rodič má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára,
  • naďalej platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Rodič má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky,
  • rodič je povinný oznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Rodič taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.

  ODPORÚČANIA PRE RODIČOV

   Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2).

  Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

  - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),

  - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

  Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

   

   

  Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19

   Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
   Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti o dieťa tak rodič môže čerpať dovolenku alebo sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu (home office).

  Podrobnejšie informácie nájdete na stránke ministerstva školstva:

  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 • Milión deti sa modlí ruženec

  Aj tento rok sme sa spojili v modlitbe s deťmi našej školy v chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove. Pápežské dielo “Kirche in Not” pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Niektoré si spomenuli na slová pátra Pia: “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.”Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.”

 • Odhalenie pamätnej tabule na ŽSR v Trebišove

  Naši žiaci sa zúčastnili slávnostného odhalenia pamätnej tabule v Trebišove a kultúrno-spoločenského programu organizovaného pri príležitosti 150. výročia sprevádzkovania železničnej trate Michaľany – Humenné. Stanicou prechádzali aj historické rušne z Michalian do Humenného a opačne.

 • Jeseň v školskom klube.

  P. vychovávateľky pripravili pre klubkáčov aktivity vedúce k pestovaniu návykov zdravého životného štýlu. Súčasťou popoludnia bola aj výstavka ovocia a zeleniny inštalovaná v priestoroch ŠKD. Ďakujeme všetkým rodičom ktorí štedro prispeli ukážkovým ovocím a zeleninou na realizáciu tohto podujatia.

 • Materská škola - Navštívila nás Jabĺčková Pani.

 • Práce na bazéne napredujú...

 • Zbierka Biela pastelka

  V piatok 24.9.2021 sa aj naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka, ktorej výťažok je určený na pomoc a podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Ďakujeme!

 • Cvičný požiarny poplach

  Dnes sme zorganizovali každoročný nácvik požiarneho poplachu, ktorý dopadol fantasticky ... do 2 minút sme boli vonku. Spolu s nami za zvučky sirény prišlo hasičské auto. Páni hasiči, spolu s našou dobrovoľnou hasičkou Luckou, nám ukázali ako hasia požiar a čo všetko majú na sebe oblečené. Najšťastnejší boli naši najmenší - škôlkari.

 • Naši najmenší v Materskej škole

  Takto sme trávili Európsky týždeň mobility v materskej škole.

 • Európsky týždeň mobility

  Európsky týždeň mobility od 16.9.2021 do 22.9.2021.srávili deti zo školského klubu v relaxačných ..športovo pohybových a environmentálnych aktivitách...

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Príspevok na stravovanie

  Vážení rodičia, 

  oznamujem Vám výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni 

  - pre žiaka 1. stupňa ZŠ - 1,20 €

  - pre žiaka II. stupňa ZŠ - 1,28 €,

  s výnimkou úhrady pre deti v zmysle § 4 ods. 3, písm.a), b), c) zákona č. 544/2010 Z.z.

  vedúca školskej jedálne Marta Beslerová

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční štvrtok 2.9.2021 o 8:00 pred budovou školy (v prípade nepriaznivého počasia na školskej chodbe).

  Program:

  8:00 slávnostná liturgia

  9:00 triednické hodiny

 • Oznam pre rodičov detí materskej školy

  Vážení rodičia, 

  srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 26.08.2021 o 16:00 hod. v priestoroch našej materskej školy. 

  Prosíme Vás, aby ste pre svoje dieťa zakúpili veci podľa priloženého zoznamu.

  V prípade otázok kontaktujte p. Sosnovú 0908 826 839

                                                Tešíme sa na stretnutie s Vami 

 • Pomôcky pre žiakov primárneho vzdelávania

  Milí rodičia,

  prosíme Vás, aby ste pre svoje dieťa pripravili školské pomôcky podľa priloženého zoznamu.  Vaše dieťa tak bude mať každý deň pripravené všetko, čo do školy potrebuje  a bude môcť nerušene, bez stresu pracovať so svojimi spolužiakmi.

                                                                                                                      Tešíme sa na spoluprácu

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Dotácie na stravu od 01.08.2021 - podanie informácie zákonným zástupcom

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje zákonných zástupcov detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).

  Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov a preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

 • DÔLEŽITÝ OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVOVANIE

  Nové informácie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa „dotácia na stravu“  k 1. 9. 2021

  Dotácia na stravu bude možná len v prípade, ak žiadateľ (zákonný zástupca, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa) spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:

   1.   Ak zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

  V prílohe je čestné vyhlásenie, ktoré je nutné vypísať a odovzdať riaditeľovi školy

   2.   Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi.

  Potvrdenie vydáva automaticky ÚPSVaR.

   3.   Príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

  Rodič si musí požiadať o posúdenie ÚPSVaR a potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

   Termín odovzdania dokladov je najneskôr do 30. 7. 2021.

  Zákonný zástupca je povinný nahlásiť akúkoľvek zmenu – hmotná núdza, životné minimum, zmenu v uplatňovaní daňového bonusu riaditeľovi školy. Dotácia na stravu bude poskytnutá od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží zmenu.

  Informácie: riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa školy

   

  K stiahnutiu

   

  Cestne_vyhlasenie.docx

   

   

 • Rekonštrukcia bazéna

  Po celkovej rekonštrukcii vonkajšej a vnútornej časti školy, oprave strechy nad bazénovou časťou školy, pokračujeme 2. etapou - rekonštrukciou vnútorných priestorov bazéna a spŕch. Vizualizácia rekonštrukcie nám umožňuje prežiť prázdninové dni radosťou a nadšením, že sa blíži naša túžba mať znova funkčný bazén, ktorý bol našou pýchou dlhé roky pre všetky školy v okrese.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria