Navigácia

Výchovný poradca

 

 

 

KTO je výchovný poradca?

 

Volá sa Mgr. Františka Oláhová. Má vyštudovaný slovenský jazyk a literatúru a biológiu. Od roku 2022 vykonáva funkciu výchovnej poradkyne.

 

 

KDE ho možno zastihnúť?

 

V kabinete výchovného poradcu, na 1.poschodí číslo dverí 131

Môžete zaslať aj e-mail na adresu  f.rusnakova@gmail.com

Mobil: 0918649355 

 

 

KEDY poskytuje konzultácie?

 

Utorok od 8:50 – 10:00 hod 

Piatok od 8:50 – 10:00 hod

Je možný aj iný termín po vzájomnej dohode

 

 

 PREČO vyhľadať pomoc výchovného poradcu?

 

-          Ak máš problém, s ktorým si nevieš poradiť.

-          Ak ti niekto ubližuje, týra ťa, šikanuje.

-          Ak ti pribúdajú problémy.

-          Ak potrebuješ poradiť na strednú školu.

-          Ak ťa mrzia zlé vzťahy v triede, doma, v rodine...

 

 

 

Ak máš strach začať rozhovor, stačí využiť schránku dôvery, ktorá sa nachádza pri kabinete výchovného poradcu na 1. poschodí číslo dverí 131.

 

 

 

1. Základné informácie:

 

- činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov    

- výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

- v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

  a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

  b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu

  c) informuje o povolaniach

  d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje pre žiakov besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách

      stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)

-  podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže,             

-  užitočné informácie o prevencii šikanovania môžu nájsť žiaci, rodičia, pedagógovia na novej internetovej stránke www.prevenciasikanovania.sk

 

 

2. Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:

 

www.svs.edu.sk

www.dualnysystem.sk

www.strednaskola.sk

www.povolania.eu

www.istp.sk

www.svetprace.sk

www.infovek.sk

www.kamposkole.sk

www.pohnitesvetom.sk

www.vasaeuropa.sk

www.skoly-info.sk

 

Jednou z hlavných úloh VP je profesijná orientácia žiakov na SŠ. Začína sa v máji   stretnutím VP so žiakmi 8. ročníka. Do konca júna sa odošlú prihlášky žiakov 8. ročníka do Školského výpočtového strediska v Michalovciach. Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku školského roka monitorujeme záujem žiakov na SŠ. V priebehu mesiacov november, december organizujeme so žiakmi exkurzie na SŠ. Aby sme umožnili žiakom správny výber, pozývame do našej školy zástupcov SŠ.

Práca VP pri výbere SŠ vrcholí v apríli, keď po potvrdení prihlášky lekárom, žiakom, rodičom a riaditeľom školy sú odoslané na príslušné SŠ. Na prihláške sa uvádza prospech žiaka: koncoročné známky 6., 7., 8. ročníka, polročné 9. ročníka a výsledky  Celoslovenského TESTOVANIA 9.

 Na základe vyhlášky MŠVVaŠ SR riaditelia SŠ prihliadajú na výsledky TESTOVANIA 9.

 

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ 06.04.2022.

Náhradný termín 21.04.2022.

 

Bližšie informácie nájdete na: www.exam.sk, www.statpedu.sk (testy z minulých rokov, výsledky)

 

 

 

 

 

 

3. Harmonogram prijímacieho pokračovania v školskom roku 2021/2022:

 

do 28.2.2022 riaditelia SŠ zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritéria na úspešné vykonanie prijímacej  skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl.

do 20.3.2022 novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

V prihláške nesmie chýbať kontakt na zákonných zástupcov a termín prijímacej skúšky, na ktorý sa žiak hlási.

 

do 20.4.2022 riaditeľ  ZŠ odošle prihlášky žiakov na SŠ.

2.5.2022 a 4.5.2022 1. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

9.5.2022 a 11.5.2022 2. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

11.5.2022 a 13.05.2022 Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok                   

 

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ 18.05.2022 .

 

Podrobnejšie informácie na www.svs.edu.sk

 

 

Prihláška na štúdium na SŠ:

 

 1. Forma podania prihlášky je možná: 
 2. Na jeden  konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme.

 

 

 

POTVRDENIE  PEDIATROM O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIAKA ŠTUDOVAŤ PRÍSLUŠNÝ ODBOR SA VYŽADUJE:

- 2275 H hutník - 2433 H obrábač kovov - 3661 H murár - 3663 H tesár - 3684 H strechár - 3762 H železničiar - 4575 H mechanizátor lesnej výroby - 5371 H sanitár - Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách - 8227 Q tanec - 9245 M ochrana osôb a majetku.

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021  prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021:

 • do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
 • do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
 • do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
 • do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

 • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
 • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

 • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
 • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

 • Prosím zákonných  zástupcov, aby pozorne sledovali webové stránky SŠ na ktorú žiak podáva prihlášky, a v prípade ak SŠ požaduje priložiť k prihláške nejaký osobitný dokument (potvrdenie o zdrav. spôsobilosti a pod.), aby to doručil ako prílohu k prihláške.
 • Žiaci, ktorí majú diplomy, alebo iné doklady o účasti na súťažiach v okresných, krajských a vyšších  kolách, odošlú odfotené (sken) dve najvyššie ocenenia. Ku každej prihláške  sa dokladá jedna fotokópia.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria