Výchovný poradca

 

 

 

KTO je výchovný poradca?

 

Volá sa Mgr. Františka Oláhová. Má vyštudovaný slovenský jazyk a literatúru a biológiu. Od roku 2022 vykonáva funkciu výchovnej poradkyne.

 

 

KDE ho možno zastihnúť?

 

V kabinete výchovného poradcu, na 1.poschodí číslo dverí 131

Môžete zaslať aj e-mail na adresu  f.rusnakova@mail.com

Mobil: 0918649355 

 

 

KEDY poskytuje konzultácie?

 

Utorok od 8:50 – 10:00 hod 

Piatok od 8:50 – 10:00 hod

Je možný aj iný termín po vzájomnej dohode

 

 

 PREČO vyhľadať pomoc výchovného poradcu?

 

-          Ak máš problém, s ktorým si nevieš poradiť.

-          Ak ti niekto ubližuje, týra ťa, šikanuje.

-          Ak ti pribúdajú problémy.

-          Ak potrebuješ poradiť na strednú školu.

-          Ak ťa mrzia zlé vzťahy v triede, doma, v rodine...

 

 

 

Ak máš strach začať rozhovor, stačí využiť schránku dôvery, ktorá sa nachádza pri kabinete výchovného poradcu na 1. poschodí číslo dverí 131.

 

 

 

1. Základné informácie:

 

- činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov    

- výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

- v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

  a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

  b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu

  c) informuje o povolaniach

  d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje pre žiakov besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách

      stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)

-  podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže,             

-  užitočné informácie o prevencii šikanovania môžu nájsť žiaci, rodičia, pedagógovia na novej internetovej stránke www.prevenciasikanovania.sk

 

 

2. Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:

 

www.svs.edu.sk

www.dualnysystem.sk

www.strednaskola.sk

www.povolania.eu

www.istp.sk

www.svetprace.sk

www.infovek.sk

www.kamposkole.sk

www.pohnitesvetom.sk

www.vasaeuropa.sk

   www.skoly-info.sk

 

Jednou z hlavných úloh VP je profesijná orientácia žiakov na SŠ. Začína sa v máji   stretnutím VP so žiakmi 8. ročníka. Do konca júna sa odošlú prihlášky žiakov 8. ročníka do Školského výpočtového strediska v Michalovciach. Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku školského roka monitorujeme záujem žiakov na SŠ. V priebehu mesiacov november, december organizujeme so žiakmi exkurzie na SŠ. Aby sme umožnili žiakom správny výber, pozývame do našej školy zástupcov SŠ.

Práca VP pri výbere SŠ vrcholí v apríli, keď po potvrdení prihlášky lekárom, žiakom, rodičom a riaditeľom školy sú odoslané na príslušné SŠ. Na prihláške sa uvádza prospech žiaka: koncoročné známky 6., 7., 8. ročníka, polročné 9. ročníka a výsledky  Celoslovenského TESTOVANIA 9.

 Na základe vyhlášky MŠVVaŠ SR riaditelia SŠ prihliadajú na výsledky TESTOVANIA 9.

 

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ 06.04.2022.

Náhradný termín 21.04.2022.

 

Bližšie informácie nájdete na: www.exam.sk, www.statpedu.sk (testy z minulých rokov, výsledky)

 

 

 

 

 

 

3. Harmonogram prijímacieho pokračovania v školskom roku 2021/2022:

 

do 01.2.2022 riaditelia SŠ zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritéria na úspešné vykonanie prijímacej  skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl.

do 10.4.2022 zákonný zástupca žiaka má povinnosť doručiť do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania. Prihlášky doručuje  v termíne od 1. 2. 2022.

 

V prihláške nesmie chýbať kontakt na zákonných zástupcov a termín prijímacej skúšky, na ktorý sa žiak hlási.

 

do 20.04.2022 riaditeľ  ZŠ odošle prihlášky žiakov na SŠ.

09.05.2022 a 12.5.2022 1. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

05.05. 2022 a 12.05.2022 Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok                   

 

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ 18.05.2022 .

 

Podrobnejšie informácie na www.svs.edu.sk

 

 

Prihláška na štúdium na SŠ:

 

 1. Forma podania prihlášky je možná: 
 2. Na jeden  konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme.

 

 

 

POTVRDENIE  PEDIATROM O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIAKA ŠTUDOVAŤ PRÍSLUŠNÝ ODBOR SA VYŽADUJE:

- 2275 H hutník - 2433 H obrábač kovov - 3661 H murár - 3663 H tesár - 3684 H strechár - 3762 H železničiar - 4575 H mechanizátor lesnej výroby - 5371 H sanitár - Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách - 8227 Q tanec - 9245 M ochrana osôb a majetku.

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021  prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021:

 • do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
 • do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
 • do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
 • do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

 • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
 • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

 • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
 • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

 • Prosím zákonných  zástupcov, aby pozorne sledovali webové stránky SŠ na ktorú žiak podáva prihlášky, a v prípade ak SŠ požaduje priložiť k prihláške nejaký osobitný dokument (potvrdenie o zdrav. spôsobilosti a pod.), aby to doručil ako prílohu k prihláške.
 • Žiaci, ktorí majú diplomy, alebo iné doklady o účasti na súťažiach v okresných, krajských a vyšších  kolách, odošlú odfotené (sken) dve najvyššie ocenenia. Ku každej prihláške  sa dokladá jedna fotokópia.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria