• Povinnosť používať rúška

   

  Na základe Vyhlášky č.262 ÚVZ SR sa od 25.11.2021 nariaďuje používanie rúška pre všetkých žiakov a pedagogických zamestnancov v priestoroch školy alebo školského zariadenia. Žiadam rodičov o zabezpečenie rúška pre svoje dieťa. Pri prípadnej strate alebo znehodnotení rúška žiak použije náhradné rúško, ktoré má pripravené v taške.

  Mgr. Martin Uporský

 • Mikuláš

  O tom, že každé dieťa by si na Mikuláša malo niečo nájsť v čižme, vieme všetci. Viete však, ako táto tradícia vznikla, kto bol svätý Mikuláš a ako sa jeho sviatok slávi naprieč Európou?

  Asi už áno. Dozvedeli sme sa to na svätej liturgií.

  Potom ... došiel ... obdaroval nás ... potešil ...

 • Dokončenie bazéna

  Po dlhom čase školský bazén dostal novú tvár a je pripravený na prevádzku. Po uplynutí pandemickej situácie Covid-19 bude pripravený, aby slúžil žiakom celého okresu, ako to bolo v minulosti. Chceme sa poďakovať firme STAVIMAT a p. Jozefovi Horváthovi, mestu Trebišov, primátorovi mesta PhDr. Marekovi Čižmárovi, zriaďovateľovi Eparchiálnemu úradu a stavebnému dozoru Ing. Ondrejovi Ostrožovičovi za spoluprácu a odvedenú prácu.

  Mgr. Martin Uporský, riaditeľ školy

 • Myšky

  Myšky si vyskúšali ako sa kedysi žilo, pracovalo a zabávalo.

 • Sovička

  Naši malí Klubkáči sa pod vedením svojich pani vychovávateliek zapojili do výtvarnej súťaže "Sovička,"ktorú vyhlásilo Východoslovenské múzeum v Košiciach

 • Celoročný zber papiera

  Mesto Trebišov v spolupráci s vedením jednotlivých základných a materských škôl sa rozhodlo organizovať celoročnú súťaž v zbere papiera.

  Rodičia a deti môžu nosiť papier do zberu do Technických služieb  počas celého roka. 

   Stačí papier priviezť na Zberný dvor Technických služieb mesta Trebišov v čase otváracích hodín, uviesť meno dieťaťa, ročník a školu.  Zamestnanci Technických služieb papier zvážia a vystavia potvrdenie, ktoré rodič odovzdá škole. Celoročný súťažný zber potrvá do 31. mája 2022.

 • Obnovenie prezenčného vyučovania

   

  Oznamujem Vám, že od pondelka 15.11.2021 pokračuje vyučovanie vo všetkých triedach v bežnom režime - prezenčne.

  Pre triedy 5.A, 5.B, 6.A, 7.B, ktoré boli v karanténe platí:

  • žiak, ktorý má negatívny výsledok PCR testu môže nastúpiť do školy pondelok 15.11.2021,
  • žiak, u ktorého nebol vykonaný PCR test, môže nastúpiť do školy štvrtok 18.11.2021,
  • žiakovi, u ktorého sa prejavilo ochorenie, ukončuje karanténu jeho detský lekár.

  Triedy 7.A, 8.A, 9.A nastupujú do školy pondelok 15.11.2021.

  Žiadam rodičov, ktorí dostali domáci Ag test, aby žiakov otestovali pondelok pred nástupom do školy.

  Ak vaše dieťa naďalej zostáva doma, nezabudnite ho odhlásiť z obedov.

  Sledujte naďalej webovú stránku školy a Edupage, aby ste boli informovaní o prípadnej zmene na úrovni školy alebo regiónu.

  Mgr. Martin Uporský

 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia,

  z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie – Covid 19 v škole, mimoriadne prerušujem vyučovanie pre žiakov 5. – 9. ročníka od pondelka 8.11.2021 do piatka 12.11.2021. Nástup do školy je v pondelok 15.11.2021. Žiaci prechádzajú od pondelka na dištančné vzdelávanie. Podrobné informácie dostanú od svojich triednych učiteľov prostredníctvom IŽK.

  Mgr. Martin Uporský

                                                                                                                                   riaditeľ školy

 • Jesenné prázdniny

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Učíme sa v prírode

  Žiaci 7.B dnes prežili zaujímavý deň v našom najbližšom sopečnom pohorí - Slanských vrchoch. Deň s názvom Učíme sa v prírode sa niesol v duchu spoznávania prírody, opisu rastlinstva a živočíšstva pohoria, rozpoznávania jednotlivých stromov, merania obvodov stromov, vypočítavania aritmetického priemeru, zberu farebných jesenných listov na projekt z nemeckého jazyka a mnoho ďalších aktivít. Celý deň nám svietilo jesenné slniečko a v rámci prechádzky sme prešli viac ako 13 km, čo je slušný športový výkon.
  Zastavili sa aj pri Pamätníku víťazstva, ktorý je práve v rekonštrukcii. Na tomto mieste nám poskytol informácie o bojoch o Dargovský priesmyk správca Siene bojovej slávy. Po rozhovore s ním lepšie rozumieme slovu MIER a vážime si tých, ktorí sa o to zaslúžili.

  Mgr. Ľudmila Bumberová

 • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV

  • rodič predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, vrátane víkendov a sviatkov (Príloha1),
  • rodič žiaka 1. ročníka predkladá aj za seba Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha 1a) pri vstupe do školy počas prvých 2 školských dní, kedy mu je umožnený vstup do školy. Pre rodičov a žiakov platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,
  • rodič môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní,
  • rodič má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára,
  • naďalej platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Rodič má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky,
  • rodič je povinný oznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Rodič taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.

  ODPORÚČANIA PRE RODIČOV

   Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2).

  Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

  - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),

  - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

  Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

   

   

  Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19

   Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
   Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti o dieťa tak rodič môže čerpať dovolenku alebo sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu (home office).

  Podrobnejšie informácie nájdete na stránke ministerstva školstva:

  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 • Milión deti sa modlí ruženec

  Aj tento rok sme sa spojili v modlitbe s deťmi našej školy v chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove. Pápežské dielo “Kirche in Not” pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Niektoré si spomenuli na slová pátra Pia: “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.”Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.”

 • Odhalenie pamätnej tabule na ŽSR v Trebišove

  Naši žiaci sa zúčastnili slávnostného odhalenia pamätnej tabule v Trebišove a kultúrno-spoločenského programu organizovaného pri príležitosti 150. výročia sprevádzkovania železničnej trate Michaľany – Humenné. Stanicou prechádzali aj historické rušne z Michalian do Humenného a opačne.

 • Jeseň v školskom klube.

  P. vychovávateľky pripravili pre klubkáčov aktivity vedúce k pestovaniu návykov zdravého životného štýlu. Súčasťou popoludnia bola aj výstavka ovocia a zeleniny inštalovaná v priestoroch ŠKD. Ďakujeme všetkým rodičom ktorí štedro prispeli ukážkovým ovocím a zeleninou na realizáciu tohto podujatia.

 • Materská škola - Navštívila nás Jabĺčková Pani.

 • Práce na bazéne napredujú...

 • Zbierka Biela pastelka

  V piatok 24.9.2021 sa aj naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka, ktorej výťažok je určený na pomoc a podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Ďakujeme!

 • Cvičný požiarny poplach

  Dnes sme zorganizovali každoročný nácvik požiarneho poplachu, ktorý dopadol fantasticky ... do 2 minút sme boli vonku. Spolu s nami za zvučky sirény prišlo hasičské auto. Páni hasiči, spolu s našou dobrovoľnou hasičkou Luckou, nám ukázali ako hasia požiar a čo všetko majú na sebe oblečené. Najšťastnejší boli naši najmenší - škôlkari.

 • Naši najmenší v Materskej škole

  Takto sme trávili Európsky týždeň mobility v materskej škole.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľ školy
  0918 676 857

  Zástupkyňa riaditeľa školy
  0917 361 533

  Duchovný správca
  0911 912 533

  Ekonomické oddelenie
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria