Výchovný poradca

 

KTO je výchovný poradca?

 

Volá sa Mgr. Marta Čižmárová.  Vyučuje predmety matematiku a geografiu. Od roku 1999 vykonáva funkciu výchovného poradcu.

 

 

KDE ho možno zastihnúť?

 

V kabinete výchovného poradcu, na 1.poschodí číslo dverí 131

Môžete zaslať aj e-mail na adresu  cizmarova.marta@post.sk

Mobil: 0918 649 355 

 

 

KEDY poskytuje konzultácie?

 

Pondelok od 11,40 – 13,40  hod

Je možný aj iný termín po vzájomnej dohode

 

 

 PREČO vyhľadať pomoc výchovného poradcu?

 

-          Ak máš problém, s ktorým si nevieš poradiť.

-          Ak ti niekto ubližuje, týra ťa, šikanuje.

-          Ak ti pribúdajú problémy.

-          Ak potrebuješ poradiť na strednú školu.

-          Ak ťa mrzia zlé vzťahy v triede, doma, v rodine...

 

Ak máš strach začať rozhovor, stačí využiť schránku dôvery, ktorá sa nachádza pri kabinete výchovného poradcu na 1. poschodí číslo dverí 131.

 

1. Základné informácie:

 

- činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov    

- výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

- v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

  a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

  b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu

  c) informuje o povolaniac

  d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje pre žiakov besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách

      stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)

-  podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže,             

-  užitočné informácie o prevencii šikanovania môžu nájsť žiaci, rodičia, pedagógovia na novej internetovej stránke www.prevenciasikanovania.sk

 

 

2. Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:

 

www.svs.edu.sk

www.strednaskola.sk

www.povolania.eu

www.istp.sk

www.svetprace.sk

www.infovek.sk

www.kamposkole.sk

www.pohnitesvetom.sk

www.vasaeuropa.sk

   www.skoly-info.sk

 

  Jednou z hlavných úloh VP je profesijná orientácia žiakov na SŠ. Začína sa v máji   stretnutím VP so žiakmi 8. ročníka. Do konca júna sa odošlú prihlášky žiakov 8. ročníka do Školského výpočtového strediska v Michalovciach. Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku školského roka monitorujeme záujem žiakov na SŠ. V priebehu mesiacov november, december organizujeme so žiakmi exkurzie na SŠ. Aby sme umožnili žiakom správny výber, pozývame do našej školy zástupcov SŠ.

Práca VP pri výbere SŠ vrcholí v apríli, keď po potvrdení prihlášky lekárom, žiakom, rodičom a riaditeľom školy sú odoslané na príslušné SŠ.

Na prihláške sa uvádza prospech žiaka: koncoročné známky 6., 7., 8. ročníka, polročné 9. ročníka a výsledky  celoslovenského TESTOVANIA 9.

   Na základe vyhlášky MŠ SR riaditelia SŠ prihliadajú na výsledky TESTOVANIA 9.

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ 21.03.2018 (streda).

Náhradný termín 05.04.2018 (štvrtok) v Košiciach.

Bližšie informácie nájdete na: www.exam.sk, www.statpedu.sk (testy z minulých rokov, výsledky)

 

 

 

 

 

 

3. Harmonogram prijímacieho pokračovania v školskom roku 2017/2018:

 

 

do 01.02.2018                   riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na odbory vyžadujúce talentovú skúšku

 

do 20.02.2018                zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

 

do 28.02.2018                  ZŠ odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami a osemročné gymnázia

 

do 31.03.2018                 riaditelia SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory

 

                                          25.03.-15.04.2018              talentové skúšky

 

do 10.04.2018                zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostané študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopnosti, zručností alebo  talentu)

 

do 20.04.2018                  ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií

 

                                           14.05.2018 a 17.05.2018      1. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

 

                                               19 .06. 2018                         2. kolo prijímacích skúšok

 

 

 

Podrobnejšie informácie na www.svs.edu.sk

 

Prihláška na štúdium na SŠ:

 

Prihlášku vypĺňa ZŠ, rodič (zákonný zástupca) a žiak podpisom potvrdia údaje,  dajú potvrdiť pediatrovi a odovzdajú výchovnému poradcovi.

Každý žiak si môže podať 2 prihlášky.

V prípade, že má žiak záujem o školu, kde je potrebná aj talentová skúška, môže si podať  ešte dve prihlášky.

 

 

Zápisný lístok:

 

POUŽITIE ZÁPISNÉHO LÍSTKU

 

Na čo slúži zápisný lístok? Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol žiak prijatý.

 

Čo je obsahom zápisného lístku?

1. Zápisný lístok obsahuje údaje o žiakovi: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo žiaka, adresa trvalého bydliska, meno a priezvisko zákonného zástupcu

2. Zápis na SŠ a zrušenie zápisu

 

Kto vydáva zápisný lístok? Zápisný lístok vydáva základná škola, ktorú žiak navštevuje. Pripravuje ho výchovný poradca, správnosť údajov overuje a podpisom a pečiatkou potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

 

Koľko zápisných lístkov môže mať jeden žiak?   ZŠ môže vydať len jeden.

 

Kto môže vyzdvihnúť zápisný lístok? V zmysle zákona nie je možné vydať zápisný lístok inej osobe ako zákonnému zástupcovi! Zákonný zástupca preberá zápisný lístok oproti podpisu.

 

Čo robí zákonný zástupca so zápisným lístkom? Zákonný zástupca do zápisného lístku nič nevpisuje! Všetko robí príslušná SŠ, kde je žiak prijatý a zákonný zástupca tam odovzdá zápisný lístok. Zákonný zástupca v deň zápisu na strednej škole, kam je žiak prijatý a pre ktorú sa rozhodol, je povinný odovzdať zápisný lístok a zapísať tak žiaka na SŠ.

Ak sa zákonný zástupca nezúčastní zápisu a ani sa náležite neospravedlní, prijatie žiaka na danú SŠ je považované za zrušené! Na uvoľnené miesto nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu.

 

Je možné zmeniť zápis na SŠ? Ak je žiak zapísaný na jednej SŠ, príde mu kladná odpoveď z druhej SŠ a rozhodne sa pre druhú SŠ, je možné zmeniť zápis. Zo zákona má zákonný zástupca právo požiadať príslušnú SŠ o zrušenie zápisu (SŠ to vyznačí v zápisnom lístku a vráti ho zákonnému zástupcovi). Na uvoľnené miesto okamžite nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu. Zákonný zástupca následne vykoná zápis na druhej SŠ v deň na to určený.

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľka školy
  0918 676 857

  Zástupcovia riaditeľky školy
  0917 361 533

  Sekretariát
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria