Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CzM
Cvičenia zo slovenského jazyka CzSj
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Katolícke náboženstvo KNB
Maďarský jazyk MJL
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodoveda PRI
Prvouka PRO
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SVP
Športová príprava ŠPP
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vecné učenie VEU
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľka školy
  0918 676 857

  Zástupcovia riaditeľky školy
  0917 361 533

  Sekretariát
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria