Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angelino-spevácky krúžok Naše spevavé spoločenstvo vzniklo spolu so vznikom našej CZŠ sv. Juraja v septembri roku 2014. Jeho členmi sú žiaci od 1. až po 9. ročník, malí i veľkí, i naši rodičia i učitelia.
Biblia očami detí Činnosť biblického krúžku má svoje opodstatnenie, lebo nekladie dôraz len na materiálno, ale zameriava sa aj na duchovné hodnoty jednotlivcov. Práca v biblickom krúžku motivuje jej členov k hlbšiemu poznávaniu Biblie, preveruje nielen teoretické vedomosti žiakov z náboženskej výchovy, ale zameriava sa aj na správanie sa žiakov v kolektíve, na konanie dobrých skutkov, na všestranný rozvoj osobnosti žiaka, ktorý by mal byť ako žiak cirkevnej školy vzorom pre svojich rovesníkov. Našou prioritou je vychovať zo žiakov komplexné osobnosti, ktoré sa dokážu popasovať s problémami, ktoré ich v živote stretnú. Pripravuje ich na to, aby sa v budúcnosti ako praví kresťania mohli angažovať v spoločenskom dianí.
Cvičenia zo slovenského jazyka Pre žiakov 9. ročníka každý rok organizujeme v rámci krúžkovej činnosti prípravu na Testovanie 9, ktorého cieľom je precvičiť a utvrdiť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka . Aj v tomto školskom roku sa budú môcť deviataci učiť testovať, čítať texty na porozumenie, riešiť rôzne teoretické otázky z gramatiky slovenského jazyka i z literatúry, cvičenia, pravopisné otázky a podobne. Žiaci sa stretávajú po vyučovaní v utorok na 6. a 7. hodine.
Cvičme v rytme „Človek, ktorý chce byť zdravý a odolný, mal by pre seba niečo urobiť. Cvičenie je fyzicky náročné, pričom odbúrava únavu a zlepšuje náladu.“ (Paity). Hlavným programom tohto záujmového útvaru je vyvolať u žiakov chuť do cvičenia, prebudiť v nich záujem o nové rytmicko – gymnastické cvičenie, v ktorom budeme rozvíjať a koordinovať pohyby prostredníctvom hudby. Pri hocijakej športovej aktivite nám práve správny rytmus dodá väčšiu silu i chuť do cvičenia. Práve aj vďaka hudbe si dokážeme regulovať tempo nášho tréningu. Nemáte teda dobrú náladu? Neváhajte a smelo sa dajte do cvičenia!
Futbal_dievčatá Šampióni musia mať oboje – zručnosti aj vôľu, ale vôľa musí byť silnejšia. Muhammad Ali, svetový šampión v boxe. Šport hrá dôležitú úlohu v živote každého z nás. Pri športe každý zažíva opojné chvíle víťazstva, ale i horkosť porážky, rozžiarené oči pri úspechu i únavu po namáhavom tréningu. Futbalový krúžok prebieha v našich školských priestoroch raz týždenne po dve hodiny. Na krúžku sa uplatňujú rôzne prípravné a herné cvičenia. Najlepší žiaci sa zúčastňujú futbalových turnajov organizovaných SFZ a SAŠ. Dôležité je zdôrazniť význam týchto cvičení z hľadiska zdravotno - preventívneho pre optimálny vývoj a rozvoj organizmu. Tento krúžok je inšpiráciou pre žiačky nie len v športovej oblasti ale aj pre ich ďalší život.
Futbalový krúžok Futbalový krúžok je zameraný na vypestovanie si kladného vzťahu k pohybu, športu a futbalu. Brať šport ako zábavu, ochotu spolupracovať a prekonávať prekážky. Tento krúžok môžu navštevovať žiaci prvého ale aj druhého stupňa. Na jednotlivých hodinách sa učia základom z futbalového umenia - správne strieľať, prihrávať a udržať loptu počas hry- formou konkrétnych cvičení a hlavne formou prípravných hier 4:4 , 3:3, 2:2. Na krúžku si žiaci precvičia rozvoj koordinačných schopností. Dbá sa aj na hernú činnosť jednotlivca, rešpektovanie pravidiel futbalu, vytvorenie a upevňovanie pozitívnych a kolektívnych vzťahov, zvýšenie kondície, ohybnosti a pohybových reakcii detí. Krúžok sa koná v areáli školy – na umelej tráve, prírodnej tráve a v prípade nepriaznivého počasia prebieha v gymnastickej miestnosti . Žiaci pracujú s futbalovými loptami a športovým náčiním a majú vytvorené dobré podmienky pre športovo – futbalový rast.
Fyzika hrou Hlavným cieľom záujmového krúžku je hravou formou na základe jednoduchých experimentov dokázať (overiť) čo možno najjednoduchším spôsobom platnosť rôznych fyzikálnych zákonov. Na vyučovacej hodine fyziky často nie je dostatok priestoru a času na realizáciu pokusov k danej téme. Záujmový útvar Fyzika hrou by mal spĺňať hlavne tento nedostatok. Dôraz bude pritom kladený na samostatnú prácu žiaka, ako aj na rozvoj jeho zručností. Žiaci sa budú pod vedením RNDr. Mareka Vargu stretávať každý štvrtok v čase od 14:00 h v učebni fyziky.
Mladý novinár Záujmový útvar Mladý novinár bude zameraný na tvorbu školského časopisu Agapé.
Netradičné hry Športy by sa dali rozdeliť všeobecne na klasické a netradičné. Rozdiel medzi nimi je veľmi nepatrný. Tie klasické sú viac známe, viac sa s nimi vo svojom živote vplyvom školy, voľného času, spoločnosti a médií stretávame. Pod pojmom "Netradičné športy" sa myslia pohybové a nepohybové športové hry, ktoré sú širokej verejnosti málo známe, nepreferované alebo sa ocitli na periférii záujmu širokých más. Na našom krúžku sa budeme stretávať prevažne s netradičnými hrami ako sú napr. futsal, fresbee, ringo, florbal, lakros, softenis, interkros. Krúžok sa uskutoční každý utorok o 14.30. Cieľom krúžku je vypestovať u hráčov najmä pozitívny vzťah k športu, vytvorenie kolektívu, pohotovosť, obratnosť, ale rovnako aj vytrvalosť, pevnú vôľu a morálku.
Stolný tenis Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Stolný tenis je individuálny šport hraný v halách špeciálne na to určených, ale aj v klasických krytých halách, kde sa dajú rozmiestniť stoly na hru. Stolný tenis začína byť obľúbeným aj na našej škole. Ako krúžok funguje už niekoľko rokov.
Šikovníček Záujmový útvar, ktorý bude rozvíjať u detí zručnosť, praktickú a umeleckú tvorivosť, umožní im osvojiť si rôzne pracovné a výtvarné techniky pomocou kombinácie rôznych materiálov, naučiť sa správne používať techniku lepenia, strihania, skladať papier podľa inštrukcií do tvarov, posilniť dôkladnosť, presnosť, precíznosť a iné vôľové vlastnosti, ako aj tendenciu dokončiť svoju prácu a aby vedeli uplatniť vlastnú fantáziu pri práci s prírodným a odpadovým materiálom, papierom a textilom. Svoje diela budú mať vystavené v 3.B triede.
Výtvarno - pohybový Výtvarno-pohybový krúžok má dvojaký charakter, ktorého úlohou je u žiakov podporovať fantáziu, tvorivosť, aktivitu prostredníctvom výtvarnej časti krúžku na jednej strane a na strane druhej v telovýchovnej časti rozvíjať pohybové i hudobno-pohybové schopnosti vykonávaním rôznych športových aktivít, či už v priestoroch školy alebo prírody. Žiaci v čase krúžkovej činnosti majú možnosť oboznamovať sa s rôznymi výtvarnými materiálmi, technikami, či netradičnými športovými i pohybovými hrami. Učia sa tanečným pohybom, ktoré neskôr spájajú do rôznych tanečných variácií a choreografií. Ich práca skrášľuje priestory triedy a školy. Svoje pohybové schopnosti prezentujú na školských akciách.
Zábavná matematika Cieľom krúžku je umožniť žiakom získať nové, ale aj docvičiť si už získané vedomosti prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu, ako sú grafy, tabuľky, diagramy, schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla.

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Juraja
  Gorkého 55
  075 01 Trebišov
 • Riaditeľka školy
  0918 676 857

  Zástupcovia riaditeľky školy
  0917 361 533

  Sekretariát
  0917 361 532

  Školská jedáleň
  0948 850 716

Fotogaléria